Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maškarní ples 2014 - Odpovědi na otázky ...

web_otazky.jpg
 

01. Družstvo, které rozehrává přímý volný kop, ...
a) nemusí čekat, až se hráči soupeře vzdálí 9,15 m
b) ve vzdálenosti větší než 9,15 m od pokutového území soupeře musí vyčkat, až se hráči soupeře vzdálí 9,15 m
c) ve vzdálenosti menší než 9,15 m od pokutového území soupeře musí vyčkat, až se hráči soupeře vzdálí 9,15 m
d) musí vždy vyčkat, až se hráči soupeře vzdálí 9,15 m

 

02. Brankář provádí kop od branky, míč skončí přímo v soupeřově brance. Rozhodčí ...
a) nařídí kop z rohu u soupeřovy branky
b) branku uzná
c) nechá kop od branky opakovat
d) nařídí kop od soupeřovy branky

 

03. Obránce přihrál nohou před dobíhajícím útočníkem míč vlastnímu brankáři a ten jej musel před rozběhnutým útočníkem zahrát rukama a na zemi míč zalehl. Rozhodčí...
a) může přerušit hru pro přestupek (nesportovní chování) obránce. Nařídí nepřímý volný kop a obránce potrestá napomenutím
b) musí přerušit hru a nařídit nepřímý volný kop, brankáře může potrestat napomenutím nebo vyloučením, pokud to posoudí jako zmaření slibně se rozvíjející útočné nebo jasné brankové možnosti
c) přeruší hru a nařídí nepřímý volný kop za přestupek brankáře. Udělení osobního trestu za tento přestupek pravidla neumožňují
d) nepřerušuje hru, protože v takové situaci nejde o porušení pravidel

 

04. Smí se hráč při provádění přímého volného kopu rozběhnout z místa mimo hrací plochu?
a) ne, v žádném případě
b) pouze tehdy, rozehrává-li se přímý volný kop z pomezní nebo brankové čáry
c) ano, pravidla to povolují

 

05. Při provádění míče rozhodčího ...
a) nemůže být žádný hráč v ofsajdu
b) nesmějí hráči obou družstev porušit vzdálenost 2 m od míče dříve, než je míč ve hře
c) se hráči útočícího družstva nesmějí postavit do ofsajdové pozice
d) nesmějí hráči bránícího družstva vystavovat soupeře do ofsajdu

 

06. Vhazující hráč hodil míč z taktických důvodů na soupeře a po odražení míče hrál míč nohou. Rozhodčí ...
a) přerušil, hráče vyloučil, nařídil přímý volný kop  z pomezní čáry, odkud bylo vhazováno
b) nechal ve hře pokračovat
c) přerušil hru a nechal opakovat vhazování
d) přerušil hru, nařídil nepřímý volný kop z místa, kde hráč hrál míč nohou

 

07. Brankář chytí ve vlastním pokutovém území míč do ruky. Než se míče zbaví, nesmí ...
a) udělat více než čtyři kroky
b) uplynout více než 6 sekund
c) udělat více než čtyři kroky a zároveň nesmí uplynout více, než 6 sekund

 

08. Jestliže se míč na hrací ploše dotkne asistenta rozhodčího ...
a) zůstává míč ve hře, rozhodčí proto nezasahuje
b) rozhodne asistent, zda míč zůstane ve hře nebo má rozhodčí hru přerušit
c) rozhodčí přeruší hru a naváže ji vhazováním nebo kopem od branky nebo kopem z rohu
d) rozhodčí přeruší hru a naváže ji míčem rozhodčího

 

09. Předepisují pravidla provedení pokutového kopu směrem dopředu?
a) ne
b) ano

 

10. Kop od branky se provádí:
a) z kterékoliv místa příslušného brankového území, přičemž míč musí alespoň části svého objemu do tohoto území zasahovat
b) z kterékoliv místa uvnitř toho brankového území, kde míč přes brankovou čáru opustil hrací plochu
c) z kteréhokoli místa uvnitř té poloviny brankového území, jež určí rozhodčí
d) z kteréhokoli místa uvnitř té poloviny brankového území, jež je blíže místu, kde míč přes brankovou čáru opustil hrací plochu

 

11. Smí vystřídaný hráč zůstat na hráčské lavičce svého družstva?
a) smí
b) smí, pokud mu to povolí rozhodčí nebo asistent rozhodčího
c) smí, ale pouze se souhlasem rozhodčího
d) nesmí

 

12. Vyloučený hráč dává najevo, že neopustí hrací plochu. Rozhodčí kapitánovi jeho družstva ...
a) stanoví lhůtu, během níž musí hráč odejít. Lhůta je nejvýše 5 minut
b) oznámí, že zápas předčasně ukončil
c) stanoví lhůtu, během níž musí hráč odejít. Lhůta je nejvýše 1 minuta
d) stanoví lhůtu, během níž musí hráč odejít. Lhůta je nejvýše 2 minuty

 

13. Hráč se pokusil kopnout do míče, který držel v rukou brankář. Rozhodčí to posoudí jako ...
a) nebezpečnou hru
b) dovolený způsob hry
c) pokus o kopnutí soupeře
d) nesportovní chování

 

14. Může být v ofsajdu hráč, který přebírá míč přímo po provedení vhazování?
a) pokud vhazování provádí soupeř, tak ano
b) ne, nikdy
c) pokud vhazování provádí jeho spoluhráč, tak ano
d) ano, bez ohledu na to, kdo vhazuje

 

15. Považuje se za dovolené vrážení, když hráč vráží do soupeře předloktím?
a) ne
b) ano

 

16. Může bránící hráč vystavit soupeře do ofsajdové pozice tak, že vběhne do prostoru vlastní branky?
a) ne
b) ano

 

17. Brankové tyče a břevno:
a) musí být bílé, přičemž za bílou barvu se považuje i barva stříbřitá
b) musí být bílé, popřípadě stříbřité, a mohou být opatřeny znaky pořádajícího klubu
c) nemají předepsanou barvu
d) mohou být opatřeny jakýmkoliv světlým barevným odstínem

 

18. Kapitán pověří hráče provedením pokutového kopu. Hráč to odmítne provést. Dopouští se nesportovního chování?
a) ano
b) ne

 

19. Musí hráč uposlechnout rozhodčího, který mu přikáže, aby si na svých kopačkách vyměnil kolíky?
a) ne, jestliže kolíky na kopačkách jsou originálními kolíky od výrobce kopaček
b) ano, pokud kolíky neodpovídají rozměrům uvedeným v Pravidlech fotbalu
c) ne, jestliže vedoucí družstva hráči potvrdí, že v těchto kopačkách hrál již v minulém soutěžním utkání
d) ano

 

20. Ve kterém z uvedených případů nesmí hráč bez souhlasu rozhodčího opustit hrací plochu?
a) jestliže si chce jít vyměnit roztrženou kopačku
b) jestliže si chce nechat ošetřit poraněnou ruku
c) jestliže chce zabránit tomu, aby byl v ofsajdu
d) jestliže se chce jít osvěžit nápojem

 

21. Vhazování není provedeno v souladu s pravidly, když vhazující hráč ...
a) hodí úmyslně míč na soupeře
b) se rozběhne ze vzdálenosti větší než 1 m od pomezní čáry
c) při vhození vyskočí
d) vhodí míč ze vzdálenosti větší než 1 m od pomezní čáry

 

22. Za úmyslnou hru rukou rozhodčí ...
a) nařizuje přímý volný nebo pokutový kop
b) nařizuje podle povahy přestupku přímý nebo nepřímý volný nebo pokutový kop
c) nařizuje přímý volný nebo pokutový kop a hráče musí potrestat i osobním trestem podle povahy přestupku
d) nařizuje přímý volný nebo pokutový kop a hráče musí napomenout

 

23. Může být v ofsajdové pozici útočník stojící na středové čáře?
a) ne
b) ano

 

24. Náhradníci podléhají autoritě rozhodčího od okamžiku, kdy ...
a) kapitáni družstev podepíší před zahájením utkání Zápis o utkání
b) zaujmou místa na lavičce pro příslušníky družstev
c) je správně proveden zahajovací výkop
d) jsou nasazeni do hry

 

25. Rozhodčí nařídil opakovat pokutový kop. Opakovaný kop provede:
a) kterýkoliv hráč, který je oprávněn hrát
b) kterýkoliv hráč družstva, který je oprávněn hrát, vyjma brankáře
c) pouze hráč, který pokutový kop prováděl předtím

 

26. Hráč, který provádí vhazování, smí …
a) překročit jednou nebo oběma nohama pomezní čáru do hrací plochy
b) vstoupit nohou na pomezní čáru
c) si při vhazování pomoci výskokem
d) stát při vhození míče na jedné noze

 

27. Kop z rohu se provádí do volně ležícího míče. Kop z rohu se provede:
a) od toho rohového praporku, který určí družstvo neprovádějící kop z rohu
b) od toho rohového praporku, který je blíže místu, kde míč opustil hrací plochu
c) od toho rohového praporku, od kterého lze kop z rohu provést nejrychleji
d) od toho rohového praporku, který si vybere družstvo provádějící kop z rohu

 

28. Pokutový kop za plivnutí, rozhodčí nařídí ...
a) jen pokud se hráč dopustí tohoto přestupku ve vlastním pokutovém území vůči soupeři v době, kdy míč je ve hře
b) za tento přestupek nelze nařídit pokutový kop
c) jen pokud se hráč dopustí tohoto přestupku ve vlastním pokutovém území vůči soupeři, i když před tím míč opustil hrací plochu
d) jen pokud se hráč dopustí tohoto přestupku ve vlastním pokutovém území vůči spoluhráči

 

29. Při vrážení do soupeře:
a) se nesmí uplatňovat fyzická převaha hráče
b) lze plně uplatnit tělesnou sílu bez ohledu na fyzickou zdatnost soupeře
c) lze plně uplatnit tělesnou sílu, ale jen v případě, že soupeř není výrazně menšího vzrůstu
d) lze plně uplatnit tělesnou sílu a vrazit do soupeře třeba i prudce

 

30. Hráč provádí vhazování směrem k vlastnímu brankáři, který se ale míče nedotkne. Míč skončil v brance. Rozhodčí …
a) uzná branku
b) nařídí kop od branky
c) nechá vhazování opakovat
d) nařídí kop z rohu

 

31. Obránce ve skluzu levou nohou vypíchne míč, přitom zdvihnutou pravou nohou podrazí soupeře. Jedná se o přestupek?
a) ano, jedná se o nebezpečnou hru vysokou nohou, rozhodčí nařídí nepřímý volný kop
b) ne, při vypíchnutí míče může soupeř upadnout, ale obránce zahrál míč, a proto neporušil pravidlo
c) ano, jedná se o porušení pravidla, rozhodčí nařídí přímý volný kop nebo pokutový kop

 

32. Rozhodčí vyloučí hráče, který ...
a) po vstřelení branky opustí hrací plochu
b) svlékne dres přes hlavu při oslavě dosažení branky
c) naznačí vůči jednomu z diváků ponižující posunek