Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poptávka na provoz kantýny na stadionu SKMK

I. Objednatel:
Sportovní klub Městec Králové,občanské sdružení – oddíl kopaná
Se sídlem: Tyršova 90 , 289 03 , Městec Králové
Jednající: předseda klubu 
Oldřich Bíža
na adrese: T.G.Masaryka 939 , 289 03 , Městec Králové
IČ: 14802775
Vás vyzývá k podání nabídky na zajištění doplňkového prodeje (dále jen „kantýna“)   
- Nájemní smlouvy.

II. Podmínky provozu kantýny:
1. Zajišťování doplňkového prodeje (dále jen „kantýna“) od 1.3. 2015 do 30.11.2015
s možností prodloužení.
2. Místo plnění služby je areál fotbalového stadionu „ U koupadla“ v Městci Králové.
3. Poskytnutí prostor kantýny mimo pevně danou otevírací dobu pro soukromé a veřejné akce zůstává nedílným právem objednatele s přihlédnutím k případnému návrhu, který bude součástí nabídky.
4. Minimální otevírací a výdejní doba je během všech zápasech všech mužstev oddílu kopané a to tak, že bude začínat minimálně jednu hodinu před oficiálním zahájením zápasu a končit jednu hodinu po jeho skončení .
5. Struktura minimální nabídky, tj. základní požadovaná nabídka:
- Teplé nápoje
- Slané pečivo
- Uzeniny
- Alkoholické nápoje
- Nealkoholické nápoje
- Cukrovinky a sušenky
6. Veškerý zisk nájemce bude tvořen z prodeje zboží. Nájemci na provozování kantýny nebude nic placeno.
7. Pronajímatel nepožaduje nic ze zisku, mimo platby za nájem a energie, které bude řešeno Nájemní smlouvou.
8. Nájemce hradí veškeré náklady spjaté s provozem. 
9. Nájemce si pro účely plnění této smlouvy zajistí inventář. 
10. Běžnou údržbu prostor svěřených nájemci (kantýna, její zázemí) a inventáře zajišťuje na své náklady nájemce, včetně úklidu. Opravy a revize zařízení zabezpečuje na své náklady nájemce.
11. Stavební opravy budovy zabezpečuje na své náklady pronajímatel.
12. Pronajímatel zajistí nájemci potřebnou elektrickou energii a dodávku vody.
Nájemce hradí skutečně odebranou energii. Pronajímatel zajistí certifikovaná měřidla, které je povinen nájemce respektovat..
13. Objednatel nájemci zajistí příjezdové cesty a vchody.
14. Nájemce se zavazuje dodržovat zvláštní režimy pro vstup a vjezd do objektu .
15. Nájemce bude dodržovat veškeré právní předpisy a závazné normy platné pro oblast
veřejného stravování a prodej potravinářského zboží, zejména nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 852/ 2004, o hygieně potravin, vyhlášky  č. 137/ 2004 Sb., o
hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, zákona č. 643/ 1992 o ochraně spotřebitele,a z č. 110/ 1997 o potravinách a tabákových výrobcích.
16.Hodnotícím kritériem nabídky je výše nájmu za dané období , otevírací doba a sortiment nabízeného zboží.
17.Při shodě výše nájmu rozhodne délka otevírací doby
18.Podání nabídky do 31. 1. 2015
19.Prohlídka místa plnění dle zájmu po dohodě s výše uvedeným jednajícím.
20.Minimální výši nájemného za období 1. 3. 2015 – 30. 11. 2015 stanovuje objednatel ve výši 5.500,- Kč (pěttisícpětsetkorunčeských).

III. Požadavky na strukturu nabídky:
1. Identifikační údaje poskytovatele
2. Oprávnění k podnikání
3. Výše nabízeného nájmu za dané období
4. Otevírací doba (respektování minimální otevírací doby)
5. Sortiment (respektování minimální nabídky)
6. Ceník nájmu vlastního inventáře nájemce pro soukromé a veřejné akce mimo otevírací
dobu

IV. Doplňující informace:
1. Nebudou hrazeny náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.
2. Pronajímatel si vyhrazuje právo tento výběr zrušit.

 

 

Příloha – nedílná součást smlouvy o pronájmu kantýny na fotbalovém stadionu Sportovního klubu Městec Králové

Finanční podmínky pro pronájem kantýny při mimořádných akcích 

Sportovní klub Městec Králové oddíl kopané tímto stanovuje finanční plnění při pronájmu kantýny na fotbalovém hřišti oddílu v Městci Králové při pořádání mimořádných společenských akcí, které jsou mimo pevně stanovenou otvírací dobu a nemají žádnou souvislost se zápasy registrovaných mužstev na hřišti oddílu takto: 

1. Za poskytnutí kantýny pro akce pořádané vedením řádně registrovaných mužstev Sportovního klubu Městec Králové o.s. oddíl kopané pro jejich hráče (členy FAČR) nepožaduje Sportovní klub žádné nájemné. Úhradu za spotřebovanou elektrickou energii zajistí mužstvo – pořadatel akce - na základě odečtu elektroměru, který provede vedoucí mužstva spolu s provozovatelem (nájemcem). Nájem inventáře kantýny v majetku nájemce řeší platná nájemní smlouva uzavřená mezi SK Městec Králové a nájemcem. 

2. Člen oddílu kopané SK Městec Králové,který požádá o zapůjčení kantýny pro vlastní uzavřenou společnost, uhradí oddílu nájemné ve výši 500,- Kč. Ostatní poplatky jsou řešeny stejně jako v bodě č. 1. 

3. Pokud žadatel o zapůjčení kantýny pro soukromou uzavřenou společnost není členem oddílu SK Městec Králové,nebo nemá řádně zaplacený členský příspěvek, uhradí oddílu nájemné ve výši 1.000 ,- Kč. Ostatní poplatky jsou řešeny stejně jako v bodě č. 1. 

4. Každý řádně vedený člen oddílu kopané SK Městec Králové žádající o zapůjčení prostor kantýny za účelem jejího využití k prodeji vlastního zboží uhradí oddílu nájemné ve výši 2.000,- Kč. Ostatní poplatky jsou řešeny stejně jako v bodě č. 1. 

5. Pokud žádající není členem oddílu kopané a zažádá o zapůjční kantýny za účelem jejího využití k prodeji vlastního zboží uhradí oddílu nájemné ve výši 4.000,- Kč. Ostatní poplatky jsou řešeny stejně jako v bodě č. 1. 

Schváleno výkonným výborem SK Městec Králové oddíl kopané na řádném zasedání dne: 3. 11. 2014
Oldřich Bíža – předseda oddílu